مقالات

خواص زیبا در دنباله اعداد فیبوناتچی

(اولین كنفرانس آموزش ریاضی ایران- اصفهان شهریور۷۵)

بررسی خلاقیتهای ریاضی در كتب ریاضی نظام جدید

(دومین كنفرانس آموزش ریاضی ایران- كرمانشاه شهریور۷۶)

آیا كتاب ریاضی۲ نظام جدید كتاب مناسبی برای تدریس است؟

( اولین همایش آموزش ریاضی استان خراسان-مشهد آبان۷۶)

احیاء و تقویت رشته آموزش ریاضی مراكز تربیت معلم

(سومین كنفرانس آموزش ریاضی ایران- كرمان شهریور۷۷)

آیا زمان استفاده از ماشین حساب در آموزش ریاضی فرا نرسیده است؟

(پنجمین كنفرانس آموزش ریاضی ایران-مشهد بهمن۷۹)

چگونگی برگزاری یك مسابقه ریاضی به كمك ماشین حساب و دادن امتیاز بر اساس دو پارامتر دقت و سرعت

(نهمین كنفرانس آموزش ریاضی ایران – زاهدان شهریور ۸۶)

نقطه بحرانی و بحران در كتب درسی

(دومین همایش آموزش ریاضی استان خراسان – آبان ۸۲ و چاپ مقاله در نشریه علمی كاربردی مركز آموزش عالی فنی مشهد-شماره ۳۸ – بهار۸۳)

فردا برای تغییر و اصلاح كتب درسی دیر است

(نشریه نگاه وزارت آموزش و پرورش-شماره ۲۵۵- شهریور ۸۴)

دنیای شیرین ریاضی و مسئله خرگوش ها

(نشریه علمی كاربردی مركز آموزش عالی فنی مشهد-شماره ۴۶ – پاییز ۸۵)